วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ท้ายเล่ม


คำเตือน
                มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายอยู่ในตู้ ว่ายเวียนไปมาไม่รู้จบ จะไม่สามารถหลุดพ้นจากตู้ได้ นอกจากความตาย หรือหลุมศพ นั่นเอง มนุษย์ทุกชีวิตจะต้อง เกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นของแน่นอนที่สุด แล้วทำไมจึงต้องมากลั่นแกล้งกัน ทะเลาะกัน เกลียดชังกัน อิจฉาริษยากันเพื่ออะไร ทำไม่ไม่อภัยให้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดสุข จิตจะได้สงบไม่กลุ้มใจ ทำให้ไม่เกิดความเครียด ดังนั้นเรามาร่วมกันหันเข้าหาธรรมะเพื่อจะได้มีจิตสงบสบายคลายทุกข์ และจะได้ละโลภ โกรธ หลง เพื่อตัดกิเลส อันเงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือเกียรติยศต่างๆ ล้วนแล้วแต่ไม่จีรังยั่งยืน เมื่อได้แล้วก็เสื่อมไป ดังนั้น จงปลงเสีย แล้วรีบสร้างความดีตั้งแต่วันนี้ เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีเวลาทำ

            บุญเราไม่เคยสร้าง...... ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า.
                “ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้า ไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัว  เมื่อทำบุญ ทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว  แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง.
                จงจำไว้นะ  เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้   ครั้งถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า”
                (...คำเทศนาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิต หลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปี อันเป็นปฐมเหตุที่พวกเราทั้งหลายต้องเร่งสร้างความดีกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด)
.....................................

อานิสงส์ ๓๕ ข้อที่ได้จากสวดพระคาถา
                ทุกพระองค์ทรงตรัสว่า ขอให้ทุกท่านตั้งใจสวดพระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์ ของสมเด็จปู่พระมหาฤๅษี บรมครู ท่านจะเกิดพลนิสงส์ได้พร ๓๕ ประการ ดังนี้
๑.        สวดระลึกถึงเสด็จปู่พระมหาฤๅษีบรมครูทุกพระองค์อยู่เป็นนิจ เทพอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค ครุฑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะปกป้องรักษาตลอดไปกาลนานเทอญ
๒.      กุศลผลบุญจะเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นไปทุกทิวาราตรี จะไม่มีสิ่งเลวร้ายมาแผ้วพาล
๓.       สร้างสมแต่อริยะมรรคผล เป็นสมุฏฐานปักใจ แห่งกุศลกรรมเสริมส่งตลอดไป
๔.       โพธิจิตย่อมไม่บังเกิดความท้อถอย มีแต่บึกบึนอดทน ผลบุญเสริมส่งตลอดไป
๕.       สมบูรณ์ด้วยเครื่องบริโภค อุปโภคตลอดไป ไม่ขาดแคลนแสนจะสมบูรณ์ตลอดไป
๖.        แคล้วคลาดปราศจากโรคาพยาธิ โรคภัย ไข้เจ็บ ตลอดจนทุกโรคไม่มาเบียดเบียนตลอดไป
๗.       รอดพ้นจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไม่พบปะสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทั้งหมด
๘.       ปราศจากโจรภัย ไม่มาพบประเจอะเจอทั้งสิ้น พบแต่คนดีมีน้ำใจเมตตาสงสารดีทุกประการ
๙.        เป็นที่เคารพยกย่องจากคนทั่วไป คนเข้ามาพบปะเจรจาด้วยเสมอ สมาคมด้วยมีแต่ความเจริญ
๑๐.    เทพารักษ์คุ้มครอง อุ้มชูช่วยเหลือเสมอบารมีเสด็จปู่พระมหาฤๅษี จะคอยดูแลรักษาเสมอไป
๑๑.   พระแม่ธรณีทุกพระองค์ เสด็จพ่อทุกพระองค์ทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน จะคุ้มครองดูแล
๑๒.  จะเกิดในตระกูลที่ดีเลิศประเสริฐสูงสุด ร่างกายจะสมบูรณ์ไม่มีพิการและเภทภัยใดๆ
๑๓.  มีรูปอินทรีย์ กายอินทรีย์ดีทุกอย่าง ทั้งกาย วาจา ใจ มีแต่ความสุขไม่มีทุกข์ใดๆ
๑๔.  ได้จุติในแดนสวรรค์ และพรหมโลก เทพ พรหมทุกพระองค์คุ้มครองมีแต่ส่งให้สูงทุกชั้นไป
๑๕.  ภพหน้าจะไปบังเกิดในศีลสาวกของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะได้พบแต่พระธรรมเสมอไป
๑๖.   สามารถหยั่งรู้อดีตชาติ อนาคตชาติ รู้ที่ไปที่มาได้ตลอด เข้าสู่สภาวะบรรลุธรรมได้ในที่สุด
๑๗.  คิดประสงค์สิ่งใดย่อมได้ดั่งมโนปรารถนาทุกประการทานบารมีบุญหนุนนำสืบเนื่องไป
๑๘.  วงศ์วาร ญาติตระกูล อีกทั้งบริวารเสพแต่ความสุขเกษมสำราญ ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งปวง
๑๙.   สิ่งอัปมงคลทั้งหลายย่อมหายไปสิ้นทุกทิศานุทิศในสากลโลก ไม่มีโศกมีแต่สุขตลอดกาล
๒๐.  ไม่เกิดในนรกภูมิหรือกลียุค แต่จะต้องไปเกิดในที่ๆ มีพระธรรมซึ่งชนะมารเสมอไป
๒๑.  หากเดินทาสัญจรไป ณ ที่แห่งหนใด จะได้รับแต่ความสะดวกสบาย ไร้อุปสรรคทั้งปวงตลอดไป
๒๒.ในยามราตรีย่อมนิมิตฝันในทางศุภมงคล ปราศจากการฝันร้ายไม่ดีจะไม่ได้พบเจอ
๒๓. บรรพบุรุษวศาคนาญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะพ้นจากแดนนรกภูมิ แดนทุกข์ทั้งปวง และเสด็จปู่สามารถให้ญาติพี่น้องเกิดร่วมบิดามารดา ร่วมตระกูลทุกภพชาติได้ตลอดไป
๒๔. กำเนิดในภพหน้าจะได้มีบุญวาสนา มียศศักดิ์ เกิดในตระกูลแห่งธรรมะทุกภพไป ถึงธรรมแท้จริง
๒๕. มีสติปัญญารอบรู้เป็นเลิศ มีใจอันประเสริฐเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมที่ดียิ่งๆ ตลอดไป
๒๖.  ปัจฉิมกาลจักสำเร็จ บรรลุธรรม ได้สัมโพธิญาณล่วงรู้ในพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
๒๗. จะเกิดปาฏิหาริย์แห่งการสวดพระคาถานี้เป็นนิจคิดอะไรก็จะสมปรารถนาสำเร็จประโยชน์ได้
๒๘. ความศักดิ์สิทธิ์มหาศักดิ์สิทธิ์มีพร้อมในพระคาถาฯ ค่าสุดที่จะประมาณได้เทอญ
๒๙.  พระคาถาทุกพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์สุดๆ ทุกบทแยกนำไปใช้ได้ตามปรารถนาขลังสุดๆ เทอญ
๓๐.   ตั้งแต่อดีตกาลมามีผู้นำบำเพ็ญภาวนาบรรลุธรรมมามากทุกยุคทุกสมัยจริงๆ เทอญ
๓๑.  ใครมีเหตุดีหรือร้ายสวดพระคาถานี้แล้ว อธิษฐานตามปรารถนาได้เลย ใช้ได้ทั้งสิ้น
๓๒. ความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ในพระคาถามีสามประการ ๑.มีอิทธิฤทธิ์ ๒.จิตทันใจ ๓.เร็วทันที
๓๓. ใจที่ผูกพันในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ คำว่าตรัยสรณคมน์ จิตตั้งมั่น บรรลุธรรมถึงญาณ
๓๔. อยากได้อะไร ให้เสด็จปู่ฯ ช่วยอะไร ให้ตั้งใจท่องพระคาถาจะได้ผลสมจริงทุกพระคาถาฯ ช่วยได้ทันใจ ทันตาเห็นไม่ต้องกังวลสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น
๓๕. ช่วยได้ทุกอย่าง ล้างกรรมได้ ให้กรรมค่อยๆ หมดไปไม่ต้องคิดหนักใจ เสด็จปู่ให้ไปเกิดใหม่ก็ได้  ดับไฟนรกก็ได้เทอญ
                      ขอความสำเร็จจงมีแต่ทุกคนที่สวดพระคาถาทั้งหมดนี้ ให้ความสำเร็จลุล่วงไปทุกทิวาราตรีเทอญฯ   สาธุ สาธุ สาธุ ฯ
                      เสด็จปู่มหาฤๅษีฯ กล่าวว่า “ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์สุดๆ กว่านี้ ยังไม่เห็นที่ไหนมี” ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ขออุทิศเพื่อมรรคสี่ ผลสี่ นิพพานหนึ่ง เทอญฯ เปรียบดั่งเสด็จปู่ให้สำเภาทองเพื่อส่งลูกหลานสู่ฝั่งนิพพาน เสด็จปู่จะคอยดูแลทุกภพชาติตลอดไป
....................................

คำเตือน.-
                      ผู้ใดศรัทธาท่องไปสวดไปก็จะสำเร็จผลตามอานิสงส์ ๓๕ ข้อ ที่เสด็จปู่กล่าวไว้ทุกประการ
        แต่ถ้า ผู้ใดแอบอ้างพระคาถาเหล่านี้เป็นของตน เพื่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง ก็จะมีโทษถึงตายและตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิด (เคยมีคนแอบอ้างและได้เกิดประสบภัยถึงตายไป ๗-๘ คนแล้ว) เสด็จป่จะขอเตือนพวกขาดศีลธรรมประจำใจ

อานิสงส์จากการพิมพ์หนังสือธรรมะ
         ทำบาปไว้ชาติก่อน                    จะได้ผ่อนผัน
ได้ช่วยกันพิมพ์หนังสือ                    สื่อความหมาย
         สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง                ไม่หมองกาย
ทั้งโรคร้ายอุบัติภัย                              ไม่พบพาน
         แม้ศัตรูคู่แค้น                             แต่ปางบรรพ์
มาร่วมกันรับกุศล                               ไม่ล้างผลาญ
         ทั้งปีศาจภูตผี                              แลหมู่มาร
ไม่ระรานสิ่งเร้น                                 ให้ห่างไกล
         ปราศจากสิ่งร้าย                         สบายจิต
ชั่วชีวิตฝันดี                                         ดวงแจ่มใส
ทั้งราศีมีมงคล                                     ผลถูกใจ
สิ่งเลวไซร้ไม่เข้าฝัน                          นิรันดร์กาล
         ตั้งปณิธานแน่วแน่                    แผ่ความดี
ครอบครัวมีความสุข                          สนุกสนาน
มีอายุยั่งยืน                                           ทุกคืนวัน
ไม่โลภโมโทสัน                                 สุขสมบูรณ์
         การพูดการกระทำ                     แต่กรรมดี
จะเป็นที่ลือไกล                                  ไม่สิ้นสูญ
ผู้คนเคารพทั่ว                                     และเทิดทูน
บริบูรณ์โชคลาภ                                 รุ่งเรืองแรง
         มีปัญญาเลิศล้ำ                           ในทางโลก
ไม่ทุกข์โศกป่วยหาย                          กายเข้มแข็ง
ยามอำลาโลกไซร้                               ได้เปลี่ยนแปลง
เป็นบุรุษกล้าแกร่ง                              เก่งการงาน
         เกิดมาดีมีปัญญา                        สง่างาม
รูปไม่ทรามสมทรง                            สมคำขาน
บุญกุศลมากมาย                                 เพราะให้ทาน
ไม่พบพานสิ่งชั่ว                                กลัวบาปกรรม
         ให้ทุกชีวิตคิดวาง                       รากฐานไว้
ด้วยดวงใจใฝ่ธรรม                             นำลูกหลาน
ได้ไปเกิดเป็นคน                                มีผลงาน
กุศลทานได้พบปะ                              เทวะเอย ฯ
..................................พึงทำทุกอย่าง เพื่อไม่อนาคตต้องเป็นทุกข์
                อย่าคิดผิดว่า  เมื่อถึงวันนั้นเวลานั้น ก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นเรา อะไรเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน ความคิด ความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแก่เราแล้วในอดีตชาติและมาในปัจจุบัน เมื่อต้องพบกับ ความเดือดร้อน เราก็เดือดร้อน มิใช่ว่าเราไม่เดือดร้อน ทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราจะจำได้ว่าเราเป็นเรา ไม่ว่าจะเกิดเป็นใคร เป็นอะไร เมื่อใด ภพชาติไหนก็ตาม เมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องทุกข์ เมื่อเป็นสุขก็ต้องเป็นสุข จึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง จึงควรพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ในอนาคตต้องเป็นทุกข์ หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีที่ทำไว้ตามทัน ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม
...................


            บุญเราไม่เคยสร้าง...... ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า.
                “ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้า ไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัว  เมื่อทำบุญ ทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว  แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง.
                จงจำไว้นะ  เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้   ครั้งถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า”
                (...คำเทศนาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิต หลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปี อันเป็นปฐมเหตุที่พวกเราทั้งหลายต้องเร่งสร้างความดีกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด)

....................................

คำขอขมาและอธิษฐานจิต


                คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ มีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดมนต์และขอขมากรรม เพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้ลดน้อย ให้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้ ดังนี้
                ตั้งนะโม ๓ จบ
                สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
                สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
                หากข้าพเจ้า............. จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน
                ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ และธนสารสมบัติ  อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ  ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
                หากผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะในชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ยกถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นอภัยทาน ขอถอนความอาฆาตพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ ได้พบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ ฯ
.....................................

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กรรมกำหนด                พี่น้องมีอะไรหน่อยก็ทะเลาะวิวาท พี่ไม่ยอมผ่อนปรนน้อง น้องก็ไม่เคารพยำเกรงพี่ เป็นเพราะชาติก่อนต่างขาดเมตตาธรรม ข่มเหงรังแกกัน ชาตินี้ต้องมาเกิดเป็นพี่น้องกันหรือมาแย่งสมบัติกัน พี่น้องต้องกลายเป็นคู่แค้น
                สามีภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาทกัน เป็นเพราะชาติก่อน ภรรยาคิดร้ายต่อสามี หรือสามีข่มเหงภรรยาจึงเป็นเวรกรรมต่อกัน ชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นสามีภรรยากันอีก หรือฝ่ายหญิงมาเกิดเป็นชายหรือฝ่ายชายมาเกิดเป็นหญิง เพื่อใช้หนี้กรรม
                ที่ชาตินี้กำพร้าพ่อแม่แต่เด็ก หรือแก่ชราไร้บุตรหลานดูแลเป็นเพราะชาติก่อนทำแท้งหรือฆ่าทารกแรกเกิด ชาตินี้จึงต้องอยู่คนเดียวเป็นกรรมสนอง
                ที่ชาตินี้เกิดเป็นทาสหรือคนใช้ ต้องถูกข่มเหงรังแกเป็นเพราะชาติก่อนเป็นเถ้าแก่หรือนายหญิง ใจคอคับแคบโหดร้ายชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นนายบ่าวอีกแต่กลับกัน เพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรม
                ที่ชาตินี้อยู่อย่างไม่สุขสบาย ยากจนลำบากกินไม่อิ่มท้อง เป็นเพราะชาติก่อนไม่รักธัญญาหาร กินทิ้งกินขว้าง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย ชาตินี้จึงต้องลำบากยากจนคิดทำการใดก็ประสบแต่ความล้มเหลว อันเป็นกรรมสนอง
                ที่ชาตินี้อายุไม่ยืน มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ เป็นเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไร้เมตตาปราณีต่อสัตว์ ส่งผลให้ชาตินี้ถูกตัดทอนอายุขัย ต้องรับทุกข์ทรมานจากการเบียดเบียนของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นกรรมสนอง
                ที่ชาตินี้แม้จะใฝ่ธรรมะมุ่งหลุดพ้น ไม่กล้าทำชั่วแม้แต่น้อย มุ่งทำความดีขัดเกลาตน แต่ต้องมีภาระผูกพันทางครอบครัวมาก ไม่อาจปลีกตัวพ้นจากภาวะหน้าที่ เป็นเพราะชาติก่อนติดค้างหนี้สินเขายังไม่ชำระ หรือยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณเขา ชาตินี้จึงต้องชดใช้หนีกรรม ดังนั้น แม้ใจจะใฝ่ธรรมะ คิดบำเพ็ญธรรมก็ไม่อาจปลดเปลื้องพันทนาการจากทุกข์นั้น
                จึงกล่าวได้ว่า ที่ชีวิตในชาตินี้ไม่สมหวัง เป็นเพราะวิบากกรรมจากชาติก่อนเป็นมูลเหตุวิบากกรรมเหล่านี้ ต้องขจัดให้สิ้นเสียก่อน (โดยการสร้างบุญกุศล) คิดทำการใดจึงจะราบรื่นไร้อุปสรรคขวากหนาม แต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ชาตินี้ยังคงสร้างบาปกรรมต่อไปอีก ทุกภพทุกชาติก็จักชดใช้ไม่รู้จบสิ้น ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสังวร และจงเร่งรีบสร้างความดีทุกอย่างเท่าที่มีโอกาสได้ทำ เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีโอกาสได้ทำก็เป็นได้
ขอนุโมทนา

รวยหรือจนอยู่ที่ตน                ผู้ที่ชาตินี้เกิดมามีฐานะร่ำรวย เพราะชาติก่อนได้เคยบำเพ็ญมา และถ้าชาตินี้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเมตตา หมั่นทำบุญให้ทาน สร้างสมบุญบารมี จักร่ำรวยถาวรบุตรหลานเจริญรุ่งเรือง
                ผู้ที่ชาตินี้เกิดมาในตระกูลร่ำรวย แต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักสร้างบุญกุศล เย่อหยิ่งยโส ชอบข่มเหงรังแกคนอื่นอย่างไร้เมตตา ส่วนเรื่องการบุญการกุศล ตระหนี่ถี่เหนียว แต่เรื่องสุรา นารี การพนันเท่าไหร่เท่ากัน ไม่เสียดายเงินทองเมื่อใดบุญเก่าเสพหมดรวยอยู่ไม่นาน ก็จักกลับยากจน ครอบครัวลำบาก ไร้คนเหลียวแล ลูกหลานก็พลอยลำบากไปด้วย
                ผู้ที่ชาตินี้เกิดในครอบครัวยากจนต่ำต้อย แต่ขยันและประหยัด สงบเสงี่ยมเจียมตน เป็นคนใจดี ไม่ประพฤตชั่ว รักถนอมสิ่งของ ย่อมจักได้บุตรดีมีความกตัญญู ยากจนไม่นานจักกลับร่ำรวย
                ผู้ที่ชาตินี้เกิดในครอบครัวยากจนต่ำต้อย ไม่เสงี่ยมเจียมตน เกียจคร้าน ไม่ยอมทำงานทำการ เอาแต่กินและเที่ยวเตร่ ไม่พยายามหาความเจริญก้าวหน้า บั้นปลายคงต้องตกสู่วิถีดาวโจร นั่นย่อมจะยากจนและตกต่ำยิ่งขึ้น
                จงจำไว้ว่าความยากดีมีจน แม้จะได้ถูกกำหนดไว้ในดวงชะตาแล้วก็ตาม แท้จริงแล้วดวงชะตานั้นตนเองคือ ผู้สร้างและผู้รับนั่นเอง ไฉนจึงไม่บำเพ็ญคุณความดี แล้วจะอยู่ในสังคมได้อย่างไร ขอให้ท่านทั้งหลายจงรู้แจ้งสัจธรรมนี้ แล้วเร่งรีบปฏิบัติ

................................

พุทธวจนะ
“กรรมมีอยู่                       กมฺมํ
เหตุแห่งกรรมมีอยู่           กมฺมสมุทโย
การดับกรรมมีอยู่             กมฺมนิโรโธ
หนทางดับกรรมก็มีอยู่     กมฺมมคฺโค

พุทธพจน์
...สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน...
เป็นผู้รับผลของกรรม...
เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด...
เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์...
เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย...
ใครทำกรรมไว้ดีหรือชั่ว
ก็จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น...กฎแห่งกรรม                กฎแห่งกรรม คือ ทำดี ดีตอบสนอง ทำชั่ว ชั่วตอบสนอง เป็นต้นว่า หว่านพืช ใดย่อมได้ผลของพืชนั้น เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้ที่มิเคยเปลี่ยน
                มีบางคนได้ทำความดี แต่หน้าที่การงานกลับไม่ก้าวหน้าสมหวัง หรือไม่ก็เจ็บป่วยตาย ก็หาว่าสวรรค์ไม่มีตา ดีชั่วไม่มีตอบสนอง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเขาไม่ทราบระบบกรรมถ่องแท้ สาเหตุ เพราะยังไม่หมดกรรมที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ลูกหลานจึงต้องพลอยรับกรรมนั้นด้วย
                มีบางคนทำแต่ความชั่ว แต่หน้าที่การงานกลับก้าวหน้าและอายุยืน ก็หาว่าฟ้าดินลำเอียง ที่เป็นเช่นนี้ สาเหตุเพราะบุญกุศลที่บรรพบุรุษสร้างไว้ยังไม่หมดซึ่งส่งผลถึงลูกหลานได้รับบุญนั้นด้วย
                บุคคลอย่าได้โทษฟ้าดินเป็นอันขาด พึงรู้ว่ากรรมดี กรรมชั่ว ย่อมส่งผลเสมอ ไม่ช้าก็เร็ว ขั้นใกล้ส่งผลถึงบุตรหลาน ไม่มีการผิดพลาด ดังนั้นผู้ทำดีผลบุญมาก โชควาสนาก็มาก นอกจากส่งผลถึงตนเองแล้ว ยังส่งผลถึงลูกหลานอีกด้วย ผู้ทำชั่ว บาปมากภัยพิบัติก็มาก นอกจากส่งผลถึงตนเอง ลูกหลานยังต้องพลอยรับภัยเคราะห์ (กรรม) นั้นด้วย โชคหรือเคราะห์ของคนล้วนก่อตัวมาจากบาปและบุญ จึงขอให้ทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว
                                ชาวโลกมักสร้างเวรกรรมโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ถ้าจะหลีกเลี่ยงจากเวรกรรมก็จงอย่าก่อเวรสร้างกรรม หรือเบียดเบียนคิดทำร้ายผู้อื่น ไม่หาเรื่องหาราวหรือปั้นน้ำเป็นตัววิพากวิจารณ์นินทาว่าร้ายผู้อื่น รู้จักให้อภัยอดกลั้นอดทนอ่อนน้อมถ่อมตน ก็จักไม่มีเวรกรรมต่อกัน
                หรือถ้าหากมีหนี้กรรมที่สร้างจากชาติปางก่อน ตกทอดถึงชาตินี้ เจ้ากรรมนายเวรก็ย่อมจะมาทวงคืน ดังนั้นผู้มีหนี้กรรม ถ้าไม่ถูกโรคภัยเบียดเบียน ก็มักไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรคนานา หรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียทรัพย์ เป็นต้น
                ถ้าจะแก้กรรมของชาติก่อน ก็จงอย่าได้โทษฟ้าโทษดิน ไม่ใจคับแคบตระหนี่ถี่เหนี่ยว ตั้งหน้าตั้งตาทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศล ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อเอากุศลนี้ไปไถ่บาป จึงจะสามารถแก้เวรกรรม (สะเดาะเคราะห์) ได้ภาษิตว่า “เวรจงแก้ แต่อย่าก่อ” เมื่อสร้างกรรมใดกรรมนั้นจักเป็นเงาตามตัว แม้จะไปวอนพระเจ้า กรรมนั้นก็ไม่อาจแก้ได้ มีแต่การทำความดีสร้างกุศลเท่านั้น เช่น พิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะแจกจ่าย บรรยายธรรมชี้แนะให้คนละชั่วทำดี ผลบุญเหล่านี้แรงมาก เบื้องบนจึงจะสามารถอนุญาตให้นำบุญนี้มาลบล้างเวรกรรม เมื่อนั้นหนี้กรรมต่างๆ ก็จักหมดไป
……………………..

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์


พระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์
                ขอพระมหาฤๅษีบรมครูปฐมนวโกฏิแห่งยุคปฐมกัปร์ ของยุคพระเวทย์ (พระมวมหาฤๅษีเป็นบรมครูของทุกศาสดามาก่อนทั้งสิ้น)
๑.        พระมหาฤๅษีบรมครูเสด็จ (พ่อแก่) จุไลยไตรภพเมตต์ (เอกภพ) องค์ประธานปฐม ๑๐๙ กัปร์กัลป์โกฏิกู่อยู่ด้วยสิทธัตถะกาลนานเทอญ
๒.      พระมหาฤๅษีบรมครูพรหมคัมภีรภาพ
๓.       พระมหาฤๅษีบรมครูเตโชนาคราช
๔.       พระมหาฤๅษีบรมครูประไลยโกฏิ
๕.       พระมหาฤๅษีบรมครูทัสมงคล
๖.        พระมหาฤๅษีบรมครูตาไฟ
๗.       พระมหาฤๅษีบรมครูตาวัว
๘.       พระมหาฤๅษีบรมครูนาลัย
๙.        พระมหาฤๅษีบรมครูนารอด (องค์ธรรมมิกราชคู่ลงมาช่วยโลกยุคปัจจุบัน)
๑๐.    พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ “น่ำโมตี้จั้งอ้วงผู่ซ่ะ”  (คู่บารมีอมตะนิพพานชั่วนิจนิรันดร์)
๑๑.   พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม “น่ำโมกวนซื่ออิมผู่ซ่ะ” (คู่บารมีอมตะนิพพานชั่วนิจนิรันดร์)
o   พระมหาฤๅษีนวโกฏิทุกพระองค์บรรลุอรหันต์มาก่อนและดำรงอมตะอยู่ที่นอกฟ้ป่าหิมพานต์
o   พระมหาฤๅษีบรมครูผู้ทรงรประทานเสกเทพธิดาสวรรค์คือ พระนางโพสะเทวีให้มาเป็นพระแม่โพสพเทวีเป็นพันธุ์ข้าวเลี้ยงโลกจบจนปัจจุบันนี้
o   พระมหาฤๅษีบรมครูทรงเป็นครูผู้สอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาก่อนทรงบันดาลทุกสรรพสิ่งทั้งหลายให้เกิดมีในโลกนี้และให้ดำรงอยู่ตลอดไป
.........................พระคาถาพญาครุฑมหาอำนาจ
(ให้สวดนะโม ๓ จบ ก่อนทุกพระคาถา)
                โอม มะมุต มหา มุต ข้าพญาครุฑจะเดินหน ฝูงนาคาจงถอยไปให้พ้น ข้าจะเสกด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ ปู่ก้าวเสด็จก๋า สิทธัตถะฯ
(ปุจฉา – สวดพระคาถาอย่างไรจึงจะขลังเกิดความศักดิ์สิทธิ์)

พระคาถาขอพระพรชัยต่อพรหมโลกเทวา
(ขอต่อชีวิต)
๑. ท่านท้าวมหาพรหมระติกา (ปกครองพรหม ๔ หน้า)
๒. ท่านท้าวมหาสหบดีพรหม (ปกครองพรหม ๓ หน้า)
๓. ท่าท้าวสักกะเทวราช (องค์อินทร์ปกครองเทพทั้งหลาย)
๔. ท่านท้าวหะทะตะรัฐฐะมหาราช (เป็นพ่อซื้อส่งมนุษย์ทุกคนมาเกิดในโลก และปกครองโลกมนุษย์ แม่ซื้อมี ๑๒ องค์ ตามเดือนเกิด)
                ปัตตะกาโมละเภปุตตัง       ธะนะกาโมละเภธะนัง
                อัตถิกาเยกายะญายะ           เทวานังปิยะตังสุตตะวา
                โตเสนโตวะระธัมเมนะ    โตสัญฐานะสิเววะเร
                โตสังอะกาสินันตุนันโต    สะจิตตังนะมามิหังสิทธัตถะ

พระคาถาพญาพาลีถอนต้นรัง
(ถอนได้ทุกอย่าง, คุณไสยฯ)
                นะมะพะทะ ยะทาพะลัง โอมพญาพาลีมัง อุสุพภะวัง รูปะขันทัง ปียังมะมะ สิทธัตถะ นะชาลีติ ฯ
                หาย คลาย หมดไป ไป หมด คลาย หาย

พระคาถาชูชกขอ ๒ กุมารจากพระเวชสันดร
(ขอได้ทุกอย่าง, คดีถูกใส่ร้ายฯ)
                กอ ข้อ ขอ ชาลีโย กัณหาโสชูชกโก ปูชะโก ละภะเต ปูชัง วันตะโก ปะติวันถานัง ยะโส จิตติน ติโพ มิตตัง นะทุปะติ นะชาลีติ สิทธัตถะฯ


พระคาถามหาเมตตา ๔ ทิศ
(ขอให้คนทั้งหลายเมตตา)
                สี่ทิศ วิภาพิน สี่ภูฟ้า หน้าครูเทพ ข้าจะเสกให้ตัวข้างาม แก่คนทั้งหลาย ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นเอ็นดู จักษุวิญญา เอ้จิตพรรณนา อิมาหันเต เอ้จิตจงมา หาจิตข้า นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ

พระคาถากรึงงานให้สำเร็จ
(ของานสำเร็จ)
                คะเตสิก คะเตสิก คะเตสิก  กรึงสะระณัง อะหังปิดหู อะหังปิดตา อะหังปิดใจ  ชานามิ นะ ชานามิ
ขอให้อยู่กับที่ อยู่ตรงนี้ อยู่ดีดี อยู่ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ

พระคาถาบูชาหลวงปู่โลกอุดร
(ขอความสำเร็จที่ปรารถนา)
                โลกุตโล จะมหาเถโร อะหัง  วันทามิตัง สะทาเมตตาลาโภ นะโสมิย อะหะพุทโธ ฯ
                “โอมอุอะมะ นะโมพุทธายะ ยะสะสุมัง สิทธัตถะ”
(คาถาหัวใจหลวงปู่โลกอุดร)

พระคาถาเสด็จปู่มหาฤาษีทำลายสิ่งชั่วร้าย
(ทุกอย่าง)
                ปู่ ก้าวเสด็จก๋า นะโมพุทธายะ  ยะธาพุทธโมนะ ก๋าเสด็จก้าวปู่
ขอปู่จงทำลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้สิ้น  ทุกสิ่งทุกสารทิศ สิ้นด้วย นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ

พระคาถาเสด็จปู่มหาฤๅษีล้างบาปกรรมให้
(ล้างได้เมื่อศรัทธาท่าน)
พุทธัง     เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้น    ธัมมัง เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้น
สังฆัง     เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้น    เสด็จปู่ล้างบาปกรรมของข้าให้สิ้นด้วย
นะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธัตถะ ฯพระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ
(ฤทธิ์แห่งพระนารายณ์)
อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา       ทิศบูรพา – คงกระพันชาตรี
ติ หัง จะ โต โร ทิ นัง        ทิศอาคเนย์ – ฝนแสนห่า (มหานิยม)
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท      ทิศทักษิณ – เกลื่อนสมุทร (ปลิดชีพ)
โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ      ทิศหรดี – ขว้างจักร (ทำลาย)
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ    ทิศประจิม – ตรึงไตรภพ (พลิกแผ่นดิน ย่อนระยะทาง)
คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ   ทิศพายัพ – เกลื่อนจักร (ปราบมาร)
วา โธ โน อะ มะ มะ วา    ทิศอุดร – พุทธะวาดหิมพานต์ (ญาณรู้พุทธะ)
อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ      ทิศอิสาน – แปลงรูป (หายตัว)

พระคาถาเปิดทุกอย่าง
(สุดแต่จะอธิษฐาน)
                พุทธังเปิด.........................  ธัมมังเปิด......................... สังฆังเปิด.........................
ข้าพเจ้าขอเปิด......................... ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ ฯ

พระคาถากำแพง ๗ ชั้น
(ป้องกันอันตรายทุกอย่าง)
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา ต่อ พรหมโลก เทวโลก มนุษย์โลก นรกโลก มารโลก ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงมีความสุขกาย สุขใจ อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย จงรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งหลายนั้นๆ ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ เทอญ ฯ   

พระคาถาส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดใหม่
                กัมมะโตเมตตัง ปะติชีวิตตะวิตัง ชีวิตนังจุติ
พุทธังชีวิตตัง ข้าพเจ้านำสัตว์ที่มีชีวิต ขอให้ไปปฏิสนธิเทอญ
ธัมมังชีวิตตัง ข้าพเจ้านำสัตว์ที่มีชีวิต ขอให้ไปปฏิสนธิเทอญ
สังฆังชีวิตตัง ข้าพเจ้านำสัตว์ที่มีชีวิต ขอให้ไปปฏิสนธิเทอญ


พระคาถาขับไล่ผีและถอนคุณไสย
(ใช้ร่วมกับพระคาถาพญาพาลี)
                พุทธัง  ปัดตะ ขามิ...  ธัมมัง ปัตะ  ขามิ...   สังฆัง  ปัดตะ  ขามิ...
ข้าพเจ้าขอขับไล่... ปัดตะ  ขามิ  ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ ฯ

พระคาถาปลุกธาตุ ๔ ให้ศักดิ์สิทธิ์
(พระยาธรรมมิกราช)
สิทธิ ปัฐวี ภะลาเตชา อิทธา   ธาตุดิน ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ อาโป ภะลาเตชา อิทธา   ธาตุน้ำ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ เตโช ภะลาเตชา อิทธา   ธาตุไฟ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ วาโย ภะลาเตชา อิทธา   ธาตุลม ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ อาโก ภะลาเตชา อิทธา   ธาตุอากาศ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
สิทธิ วิญญาโณ ภะลาเตชา อิทธา   ธาตวิญญาณ ของข้ามีกำลังเดชฤทธิ์
พุทธัง กันตัง พุทธังรักษา  ธัมมัง กันตัง  ธัมมังรักษา  สังฆัง กันตัง สังฆังรักษา
พระพุทธัง อุด พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรม ด้วยพระพุทธัง
พระธัมมัง อุด พระธรรมเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรม ด้วยพระธัมมัง
พระสังฆัง อุด พระสังฆเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรม ด้วยพระสังฆัง
พระพุทธัง ปิด พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรม ด้วยพระพุทธัง
พระธัมมัง ปิด พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรม ด้วยพระธัมมัง
พระสังฆัง ปิด พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรม ด้วยพระสังฆัง
สัพเพ พุทธา ภะละปัตตา ปัญเจกะ นันจะ ยังพะลัง อะระหังตัง นันจะ เตเชนะ รักขัง นันธามิ สัพพะโส พุทโธ อโหสิกรรม พวกศัตรูหมู่มารทั้งหลาย เมตตา พุทโธ อโหสิกรรม พวกหมู่คนทั้งหลาย  สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ ให้ธรรมะเป็นทานชนะ การให้ทั้งปวง ฯ   

พระคาถาพุทธคุณแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
                อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
                อะนุตตะโร ปุริสทัมมะ สาระถิ สัตถา  เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ


พระคาถา ๓ พระแม่ให้พร
                พุทธัง ธัมมัง สังฆัง  ขอพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ โอบกอดอุ้มชูเลี้ยงดู ขอน้ำมหามนต์แห่งพระแม่ราดรดตัวข้าพเจ้านี้ให้เจริญรุ่งเรือง จะวะพะกะพุทโธ วะโมตุ ทันตานัง สัมปะติฉามิ ด้วยนะชาลีติ ปู่ก้าวเสด็จก๋า เทอญ ฯ
พระคาถาสรรเสริญพระคุณแม่
                สุหทา มาตา          มารดาเป็นผู้ใจดี
                ชนยะนุตี มาตา    มารดาเป็นผู้ให้เกิด
                โมเสนุตี มาตา     มารดาเป็นผู้เลี้ยงดู
                โตเมนุตี มาตา      มารดาเป็นผู้คุ้มครองรักษา
                วิญญนุตี มาตา     มารดาเป็นผู้ห่วงใยเดือดร้อน
                อนุกะมุปะกา ปะติฏธา จะ ปุ พุ เพ ระ สะ หะ ที จะ โน มะ คุ สะ สะ โล กะ สุ สะ มาตา มารดาเป็นผู้เอ็นดู เป็นที่พึ่ง เป็นผู้ให้รู้รสน้ำนมมาก่อนเป็นทางแห่งโลกสวรรค์
พระคาถาไล่ศัตรูให้หายกระเด็นไป
                อิตินะพุทโธยา อะยะวะนะอิติ  พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
                ขอให้ไล่ปัดศัตรูให้หายกระเด็นไป ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ เทอญ ฯ
พระคาถาของานเกี่ยวกับแผ่นดินจากพระแม่ธรณี
                พระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง แม่อยู่นี่แล้วไงลูกขอเนื้องานที่ดินของแม่ให้ลูกหน่อย ขอมากๆ หน่อย จะได้เลี้ยงคอหอย ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ เทอญ ฯ
พระคาถาของานเกี่ยวกับการเงิน   (ใช้ร่วมกับคาถาพญครุฑ)
                พญาครุฑเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง ข้าอยู่แล้วไง ขอให้ช่วยได้งานการเงินการทองทุกอย่าง ขอมากๆ หน่อย จะได้เลี้ยงคอหอย ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ ฯ
พระคาถาเสด็จปู่ (พ่อแก่) ครอบเศียร  ตอนครอบครูทุกอย่าง
                เศียรปู่ ๑๐๙ ครอบลูกแก้วให้เกิดฤทธา ฤทธา เกิดให้แก้วลูก ครอบ ๑๐๙ ปู่เศียร ปู่ก้าวเสด็จก๋า ก๋าเสด็จก้าวปู่ ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ ฯ
พระคาถาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง อธิษฐานเอา
                พุทธัง อาราธนานัง....(ตัวข้า).... ขลังนะชาลีติ สิทธัตถะ
                ธัมมัง อาราธนานัง....(ตัวข้า).... ขลังนะชาลีติ สิทธัตถะ
                สังฆัง อาราธนานัง....(ตัวข้า).... ขลังนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาสมปรารถนาทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการ
                ต้องได้นะ ต้องมานะ ต้องได้แน่ ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาขนุน (หนุนเนื่องทุกอย่างให้สำเร็จ)
                ตัง ขัง ณะ มะโล ดัง ตูม ตูม นะ ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถามะขวิด (ขจัดอุปสรรคสิ่งไม่ดีต่างๆ)
                ตะ มะ ฟะ ตัก ละ ถะ ตัง โต ตุ ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถามะรุม (เมตตาและค้าขายดี)
                นะมะพะทะ ยะถาพะลัง  ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถามะยม (เมตตามหานิยม)
                เมตตา ตะสะขลัง งง งวยดักลูกด้วย นะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาทับทิม (มีชื่อเสียงโด่งดัง)
                ทะทัง มะลิดัง ปากครุฑ นาคเล็ก ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาเงาะถอดรูป
                ตะ สะ ระ จะ อะ ดาวสวยงามลูก ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาเจรจาสำเร็จทุกอย่าง
                มา...มา มะ มา...มา พูดเจรจาให้สำเร็จ มิไม่ไปไหน
พุทธังจบ ธัมมังจบ สังฆังจบ จบด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ
พระคาถาเรียกทุกสิ่ง  (มะยม เกลือ พริก น้ำตาล)
                มา...มา ยะ มา...มา ข้ารับเอา เพราะ...รักข้า  นะตักลาภ... ด้วยนะชาลีติ สิทธัตถะ ฯ
พระคาถาขอพรมหาเทพทั้ง ๗ พระองค์
พระศิวะ (อิศวร) ข้าขอพร ความสำเร็จทุกประการ
พระแม่อุมาเทวี ข้าขอพร ให้บันดาลความสุข
พระพรหม ข้าขอพร ให้โลกเกิดสันติสุข
พระแม่สุรัสวดี ข้าขอพร ให้เลิศทางสมอง
พระนารายณ์ ข้าขอพร ปราบศัตรูนำธรรมะชนะมาร
พระแม่ลักษมี ข้าขอพร ทรัพย์ศฤงคารเพิ่มพูน
พระพิฆเนศวร ข้าขอพร ให้ทำลายอุปสรรคมารร้ายทั้งปวง

พระคาถาบูชาแพทย์ปู่ชีวกโกมารภัจร์  (รักษาพระพุทธเจ้า)
                โอมะ นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัจจะ โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจร์ ประภาเสสิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนะโม ฯ
พระคาถาเสกเป่าให้คนป่วยหายจากโรคร้ายต่างๆ
                พุทธังหาย ธัมมังหาย สังฆังหาย
                ขอให้หายจากโรค ............ ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธัตถะ เทอญ
พระคาถาต่อชีวิตผู้ป่วย
                โยรุกเข มหาโยรุกเข ขอให้.........(ออกชื่อ)...... ผู้ป่วย ต้นไม้ หรือคนที่ตายแล้วสามารถกลับฟื้นคืนมาได้ และเจริญงอกงาม ด้วย นะโมพุทธายะ ๆ ๆ นะชาลีติ สิทธัตถะ นะมะอะอุ ปะตะหะ เพี้ยง ฯ (สวด ๓ จบ)
พระคาถาเรียกเงินทองไหลมาเทมา  (พูดไปจะเป็นเงินเป็นทองมาไวๆ)
ปะพะ ปะจะ ตะปะ  งะปะ ทะมะ วะวะ  ด้วยนะชาลีติ ฯ
พระคาถาสำเร็จพระธรรมโดยปาฏิหาริย์
ธะมะมะ ผะจะปะ ตะขะมะ ตะปะกะ สะพะนะ จะตะบะ สะขะวะ ระสะทะ ตะสะสะ ปะตะหะ
ด้วยนะชาลีติ ฯ
พระคาถาอธิษฐานสูงสุดกู่แห่งมหาฤๅษี ๑๐๙  (ตามจิตปรารถนา)
                วิชังชา วรังนา ธนัง โหนตุนัง ขออธิษฐาน................ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ เทอญ ฯ
พระคาถารองสุดกู่  (สายเทพ-มหาเทพ และจะส่งให้สูงสุด)
                พะ พะ พะ มะ ธะ  ระ นะ มะ พะ คะ  คะ มะ สะ วะ หะ ชะ หะ สะ ระ ทะ  งะ นะ ปะ ระ ปะ  อะ สะ หะ สะ สะ ด้วยนะโมพุทธายะ สิทธัตถะ นะชาลีติ เทอญ ฯ
(วิสัชนา จะต้องน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ ปู่มหาฤๅษี และผู้เรียบเรียงทุกครั้ง และให้สวดทุกวัน วันละ ๑ จบ)